Igaz-e a Biblia?

Ez egy olyan alapvető kérdés, amelyet nagyon sokan feltettek már, akár kimondva, akár kimondatlanul. Ha a Biblia nem igaz, akkor a kereszténység hiábavaló (1 Kor 15:14). De ha igaz, akkor az élet legfontosabb útmutató könyve. A Biblia szavahihetőségének 9 bizonyítéka képes meggyőzni bárkit afelől, hogy a Biblia igaz, aki kész félretenni előítéleteit.

1. A Biblia próféciáinak beteljesedése
A Biblia szavahihetősége igazolható a próféciák beteljesedésének figyeléséből (2 Pét. 1:19). A prófétálás és az esemény bekövetkezte között sokszor több emberöltő telt el. Ezért nem lehet összeesküvésről beszélni. A Biblia sok száz próféciát tartalmaz, amelyek jelentős része már beteljesedett. Közülük egyetlen egyre sem lehet rábizonyítani, hogy tévedés. Néhány ezek közül ugyan még nem teljesedett be, de nincs olyan esemény, amely ellentmondásban állna a bibliai jövendőlésekkel. Csakis Isten láthatja előre a jövőt ennyire pontosan.

2. A Biblia történelmi pontossága
A Biblia történelemkönyv is. Sőt ez a legátfogóbb történelemkönyv, amely valaha íródott. (A teremtéstől a világ végéig elénk tárja a történelmet.) A Biblia szereplői közül sokan az iskolai történelemkönyvekben is szerepelnek. (Mózes, Dávid, Salamon, Jézus, Pál apostol). Ha valaki azt mondja, hogy ezek kitalált történetek szereplői, akkor Julius Cézár, István király is és Kolumbusz is csak kitalált történetek szereplői. A régészet folyamatosan újabb és újabb bizonyítékait tárja fel a Biblia valódiságának. A rengeteg feltárt lelet és a sok kézirat miatt a Biblia az ókor legjobban dokumentált könyve. A történelmi események mozzanatai pontosan vannak leírva és időben is pontosak. A zsidók történelme részletesebben és pontosabban dokumentált, mint a magyaroké.

3. A Biblia tudományos helytállósága
Az emberek azt fogadják el, ami nem mond ellent a természettudománynak. A Bibliát – bár nem természettudományos könyv – sohasem kellett módosítani ahhoz, hogy a természettudományokhoz passzoljon. (A természettudományban viszont előfordul időnként,
hogy egy igaznak vélt tételt megcáfolnak.) A Biblia sohasem állított olyat, hogy a földet
elefántok tartják, vagy hogy a Föld lapos. Az is jelentős, hogy még soha nem került napvilágra tudományos, történelmi vagy bármilyen más tévedés a Bibliában. Persze ennek ellenkezőjét sokan állították, de konzervatív bibliatudósok minden ilyen problémára elfogadható megoldásokat tudtak találni. A modern tudomány sok tétele lett természeti törvényként feljegyezve a Bibliában jóval azelőtt, hogy azokat a tudósok kísérletileg bebizonyították volna. A víz körforgásának törvényéről ír Salamon király (Préd. 1:7). Pí értéke az 1 Kir. 7:23-24 alapján viszonylag pontosan kiadódik. Ezek természetesen nem a mai tudomány nyelvén, hanem az egyszerű ember mindennapi tapasztalatain keresztül vannak lejegyezve, mégis teljes összhangban állnak a legújabb tudományos eredményekkel. Ez alól természetesen a csodák kivételek, mert azok attól csodák, hogy nem lehet rá természettudományos magyarázatot adni.

4. A Biblia önvallomása
Nem sok könyv vallja magáról azt, amit a Biblia: Isten Szava. Ezt nem is rejti véka alá a
Szentírás. Az Ótestamentumban több mint 2000-szer olvasható, hogy Isten mondta. János 17:17 - „A te igéd igazság.” Titus 1:2 - „Az igazmondó Isten.” Zsid. 6:18 - „Lehetetlen, hogy az Isten hazudjon.” Az Isten természetéből fakadóan az Isten Szava igaz.

5. A Biblia összegfüggősége - harmóniája
Az emberek nem hisznek abban, amiben ellentmondásokkal találkoznak. A Biblia könyvei
illeszkednek egymáshoz ellentmondás nélkül, annak ellenére, hogy kb. 1500 év alatt írta több mint 40 különböző ember (király, próféta, halász, stb), különböző helyeken és kedélyállapotban (börtönben, pusztában, palotában, stb). Éppen ezért nem lehet a véletlennel vagy az írók összeesküvésével magyarázni a Biblia egységességét. 1500 évnyi összeesküvést lehetetlen kivitelezni.

6. A Biblia sokoldalúsága
Rendkívül sokoldalú, és az élet minden fontos területével foglalkozik.
Legjobb házasság tanácsadó – Isten a házasság szerzője (1 Móz. 2:22-24).
Legjobb gyermeknevelési tanácsadó – Isten ismeri a jövőt és tudja milyen következménye van a gyermeknevelésnek (Péld. 29:17).
Legjobb pénzügyi tanácsadó – sokszor beszél a pénzről és pénzhasználat következményeiről (1 Tim 6).
Legjobb lelki tanácsadó – az ember teremtője ismer legjobban bennünket (1 Móz. 1:26-27). Egyedül Isten az, aki minden területhez tökéletesen ért.

7. A Biblia működőképessége
A múltban és jelenben számtalan ember tapasztalta meg személyesen, hogy a Biblia ígéretei igazak, tanácsai hasznosak, parancsai és korlátozásai bölcsek, a megváltásról szóló csodálatos üzenete pedig minden szükségletet kielégít mind a jelenben, mind az örökkévalóságban és képes gyökeresen megváltoztatni az ember életét. (2 Tim. 3:16-17) „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”

8. A Biblia elpusztíthatatlansága

Fontossága miatt és mert Isten szavának tartották több rosszindulatú támadásnak és elpusztítási kísérletnek volt kitéve, mint a történelem bármely más könyve. Jeremiás könyvét is tűzbe dobták, de újra megírta, sőt még többet is írt hozzá. (Jer. 36.) A korai római császároktól, például Diocletianus-tól kezdve a kommunista diktátorokon át egészen a modern kori ateistákig és agnosztikusokig kiállta a Biblia a támadásokat. De támadóit túlélve napjainkban a világ legszélesebb körben kiadott könyve lett. Az idők során a szkeptikusok a Bibliát mitológiának tartották, de a régészet bebizonyította történelmiségét. A pontossága, ami megmaradt minden támadási és hamisítási kísérlet ellenére, egyértelműen bizonyítja, hogy Isten Szava. Jézus azt mondta „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Márk 13:31)

9. A Bibliában hívők vértanúsága
Az apostolok és a korai keresztények készek voltak meghalni a hitükért. Az életük és a haláluk is bizonyítja, hogy a Biblia Isten Szava. Mert különben miért kockáztatták volna olyanért az életüket, ami nem biztos hogy igaz. Persze félrevezetett emberek is készek meghalni hitükért.
Csakhogy az apostolok saját érzékszerveikkel győződhettek meg arról, amik történtek Jézussal. Közvetlen tanúi voltak Jézus csodáinak és feltámadásának (1 János 1:1-3).

Ide kattintva az írás letölthető pdf formátumban is.

Ha elgondolkodtatott a fenti 9 érv, akkor vedd kezedbe Bibliát, és győződj meg magad is annak igaz volta felől (ApCsel 17:11), és ismerd meg a Biblia legfontosabb üzenetét az evangélium üzenetét a Jó hír menüpontban.

Az írásban szereplő ki nem fejtett Bibliaversek:
1 Kor 15:14

„Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.”

2 Pét. 1:19

„És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;”

Préd. 1:7

„Minden folyóvíz siet a tengerbe; mindazáltal a tenger mégis meg nem telik: akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza.”

1 Kir. 7:23-24

„És csinála egy öntött tengert, mely egyik szélétől fogva a másik széléig tíz sing volt, köröskörül kerek, és öt sing magas, és a kerületit harmincz sing zsinór érte vala körül. Valának pedig a peremén alól köröskörül formáltatva apró sártökök; tíz-tíz mindenik singben az egész tenger körül, az ilyen sártököcskék két renddel valának öntve köröskörül a maga öntésében.”

1 Móz. 2:22-24

„És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez. És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.”

Péld. 29:17

„Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerez gyönyörűséget a te lelkednek.”

1 Tim. 6:7-10

„Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.”

1 Móz. 1:26-27

„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.”

Jer. 36.27-32

„Szóla pedig az Úr Jeremiásnak, miután a király megégette vala a könyvet és a beszédeket, a melyeket Báruk a Jeremiás szájából írt vala, mondván: Térj vissza, végy magadnak más könyvet, és írd bele mind az elébbi szókat, a melyek az elébbi könyvben valának, a melyet Jojákim, a Júda királya megégetett. És Jojákimnak, a Júda királyának mondd meg: Ezt mondja az Úr: Te égetted meg a könyvet, mondván: Miért írtál ilyen szókat bele: Bizonyosan eljő a babiloni király, és elveszti e földet, és kipusztít belőle embert és állatot? Azért ezt mondja az Úr Jojákim felől, a Júda királya felől: Nem lesz néki, a ki a Dávid székébe üljön, és az ő holtteste elvettetik nappal a hévre, éjszaka pedig a dérre. És megbüntetem őt, és az ő magvát, és az ő szolgáit az ő bűneikért, és rájok bocsátom és a Jeruzsálembeli polgárokra és Júdának férfiaira mind azt a veszedelmet, a melyről szólottam nékik, de nem hallgattak meg. Azért más könyvet vőn Jeremiás, és adá azt Báruknak, az írástudó Néria fiának, és beírá abba a Jeremiásnak szájából minden szavát annak a könyvnek, a melyet Jojákim, a Júda királya megégetett vala a tűzben. És több dolgot is írának bele, hasonlókat az elébbiekhez.”

1 János 1:1-3

„A mi kezdettől fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk, a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről. (És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk;) A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.”

Elérhetőségek

Cím

7636 Pécs, Polgárszőlő u. 1.

Telefon

Email

info@bibliabaptista.hu

Video csatorna

Prédikációk, ének és zenei szolgálatok

Közösségi média

Adószám (1%)

Baptista Missziós Világalapítvány Magyarország
18302376-1-02

Közelgő események

Az esemény kezdetéig hátralévő idő:

Cím

Pécs - Rózsadomb
Polgárszőlő utca 1.

Istentiszteletek

Vasárnap
10:00 - Istentisztelet
17:00 - Istentisztelet
Szerda 18:00 - Istentisztelet és imaközösség

Kapcsolat

Email: info@bibliabaptista.hu
Telefon: